Now showing items 1-1 of 1

    • Knowledge Translation: จากหิ้งสู่ข้างเตียง/ชุมชน กรณีศึกษา NCDs 

      เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์; Kearkiat Praditpornsilpa (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557-09-04)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี