Now showing items 1-1 of 1

    • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

      เมตตา กูนิง (มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้, 2554-07)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...