Now showing items 1-3 of 3

  • การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ 

   อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ; Akkharawit Kanjana-opas (อุทยานวิทยาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์์, 2557-09-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
  • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และโอกาสทางการตลาด เพื่อการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

   อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ; Akkharawit Kanjana-opas (อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557-09-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
  • ความสำคัญของการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่่อการวิจัยและพัฒนา 

   อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ; Akkharawit Kanjana-opas (ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557-09-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร