Now showing items 1-1 of 1

    • R2R จากงานประจำสู่งานวิจัย 

      เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ; Arkkarat Janwanpen (โรงพยาบาลสิชล, 2552-07-17)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 7 : ความสุขในการบริหารเครือข่ายด้วยแนวทางการสนับสนุนการทำ R2R วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ...