Now showing items 1-1 of 1

    • What’s new in Medical Imaging 

      ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์; Chuchart Pintavirooj (สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย, 2557-09-05)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี