Now showing items 1-4 of 4

  • Medical Technology Medical Information 

   จุไรรัตน์ พรหมใจ; Jurairat Phromjai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-01-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ประเด็นวิจัย ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
  • ประกาศกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2567 

   จุไรรัตน์ พรหมใจ; Jurairat Phromjai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-01-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม “เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” และประกาศกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 8.30–16.30 น. ณ โรงแรมอัศวิน ...
  • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พลิกโฉมงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเป้า เพื่อตอบโจทย์ 4.0 

   จุไรรัตน์ พรหมใจ; Jurairat Phromjai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-14)
   เอกสารนำเสนอประกอบการเสวนา เรื่อง เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พลิกโฉมงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเป้า เพื่อตอบโจทย์ 4.0 และ ชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข เข้าใจ เข้าถึง รู้ทัน กรอบวิจัยมุ่งเป้า ...
  • แผนงานระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ แผนงานระบบข้อมูลสุขภาพ 

   จุไรรัตน์ พรหมใจ; Jurairat Phromjai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-01-28)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมก้าวสู่มิติใหม่กับการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพ วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในรูปแบบออนไลน์)