Now showing items 1-2 of 2

  • Medical Technology Medical Information 

   จุไรรัตน์ พรหมใจ; Jurairat Phromjai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-01-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ประเด็นวิจัย ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
  • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พลิกโฉมงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเป้า เพื่อตอบโจทย์ 4.0 

   จุไรรัตน์ พรหมใจ; Jurairat Phromjai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-14)
   เอกสารนำเสนอประกอบการเสวนา เรื่อง เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พลิกโฉมงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเป้า เพื่อตอบโจทย์ 4.0 และ ชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข เข้าใจ เข้าถึง รู้ทัน กรอบวิจัยมุ่งเป้า ...