Now showing items 1-1 of 1

    • R2R เปลี่ยนชีวิตใคร 

      มาศโมฬี จิตวิริยธรรม; Masmolee Jitwiriyatham (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557-09-04)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี