Now showing items 1-1 of 1

    • ประสานงานอย่างไรได้ใจแหล่งทุน 

      นิตยา พุทธโกษา; Nittaya Budagosa (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557-09-17)
      เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น