Now showing items 1-1 of 1

    • Development of neural progenitor cells from embryonic stem cells 

      ปริญญา น้อยสา; Parinya Noisa (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-23)
      เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนมนุษย์ เป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนได้ไม่จำกัด ในห้องปฏิบัติ การและยังสามารถถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดต่างๆในร่างกายมนุษย์ได้อีกด้วย ซึ่งจากคุณ ลักษณะพิเศษของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดน ...