Now showing items 1-1 of 1

    • ความสุขในการบริหารเครือข่าย R2R: Yasothon Team 

      เพ็ญประกาย สร้อยคำ; Penprakai Soikham (โรงพยาบาลยโสธร, 2552-07-17)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 7 : ความสุขในการบริหารเครือข่ายด้วยแนวทางการสนับสนุนการทำ R2R วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ...