Now showing items 1-2 of 2

  • Evidence-informed policy-making 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Ponpisut Jongudomsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-08-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา “การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กับงาน R2R 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Ponpisut Jongudomsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเรื่อง “เคล็ดลับสำหรับคุณอำนวย R2R” ครั้งที่ 1/2552 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องปิติมหาการุญ 2000 ...