Now showing items 1-1 of 1

    • ถึงเวลานำ SNOMED CT มาใช้กับระบบสุขภาพไทย ทำไมเราต้องสนใจ SNOMED CT 

      รัฐ ปัญโญวัฒน์; Rath Panyowat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-07)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...