Now showing items 1-1 of 1

    • การแพทย์แผนไทยในอาเซียน : โอกาส และผลกระทบ 

      ธวัชชัย กมลธรรม; Tawatchai Kamoltham (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2557-09-05)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี