Now showing items 1-4 of 4

  • Situation on access to essential medicine in Thailand 

   Walaiporn Patcharanarumol; วลัยพร พัชรนฤมล; Noppakun Thammatacharee; นพคุณ ธรรมธัชอารี; Somying Pumthong; สมหญิง พุ่มทอง (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
   Situation on access to essential medicine in Thailand by Walaiporn Patcharanarumol, Noppakun Thammatacharee and Somying Pumthong in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential ...
  • Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors 

   วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol; ฐิติกร โตโพธิ์ไทย; Tithikorn Topothai; ชมพูนุท ไทยจินดา; Chompoonut Thaichinda; จิราพร ขีดดี; Chiraporn Keeddee; ดารินทร์ อารีย์โชคชัย; Darin Areechokechai; ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Thammarangsri (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยัง อปท. และรูปแบบทางเลือกการกระจายอำนาจ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux; วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP), 2561-04-04)
   เอกสารนำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (WM) ครั้งที่ 12 ปี 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
  • ทิศทางการพัฒนาระบบยาที่สอดคล้องกับระบบการแพทย์และสาธารณสุขและการพัฒนาประเทศ 

   วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-08-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมตันจง พาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ