Now showing items 1-3 of 3

  • สรุปประเด็นระดมความคิดเห็นการปรับกระบวนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข 

   คณิศ แสงสุพรรณ (มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2556-01-03)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
  • สาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข 

   ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556-02-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
  • แนวทางการดำเนินงานการพัฒนา(ปฏิรูป)กระทรวงสาธารณสุข 

   ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2556-03-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ