Now showing items 1-4 of 4

  • การมีกัญชาไว้ครอบครองสำหรับประชาชน 

   มานะ ศิริพิทยาวัฒน์; Mana Siripithayawat (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562-06-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง รู้ทันกัญชา : คลายปมปัญหา - เดินหน้าเพื่อประชาชน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 อาคารทีเค 3 โรงแรมทีเค พาเลซ ...
  • ทิศทางการใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ 

   ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา; Thiravat Hemachudha; ภาสิน เหมะจุฑา; Pasin Hemachudha (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562-06-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง รู้ทันกัญชา : คลายปมปัญหา - เดินหน้าเพื่อประชาชน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 อาคารทีเค 3 โรงแรมทีเค พาเลซ ...
  • หลักการปลูกและการสกัดสารจากกัญชา 

   นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล; Nuntakan Suwanpidokkul (องค์การเภสัชกรรม, 2562-06-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง รู้ทันกัญชา : คลายปมปัญหา - เดินหน้าเพื่อประชาชน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 อาคารทีเค 3 โรงแรมทีเค พาเลซ ...
  • แนวทางการวิจัยในกัญชาและหลักเกณฑ์การขออนุญาต 

   สุรโชค ต่างวิวัฒน์; Surachoke Tangwiwat (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2562-06-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง รู้ทันกัญชา : คลายปมปัญหา - เดินหน้าเพื่อประชาชน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 อาคารทีเค 3 โรงแรมทีเค พาเลซ ...