Now showing items 1-2 of 2

  • R2R : ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม 

   ปกรณ์ ศิริยง; Pakorn Siriyong (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง HA ที่มีต่อ R2R: ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม ...
  • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พลิกโฉมงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเป้า เพื่อตอบโจทย์ 4.0 

   จุไรรัตน์ พรหมใจ; Jurairat Phromjai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-14)
   เอกสารนำเสนอประกอบการเสวนา เรื่อง เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พลิกโฉมงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเป้า เพื่อตอบโจทย์ 4.0 และ ชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข เข้าใจ เข้าถึง รู้ทัน กรอบวิจัยมุ่งเป้า ...