Now showing items 1-14 of 14

  • Rational Drug Use : Khon Kaen Network 

   นิสรา ศรีสุระ; Nissara Srisura (โรงพยาบาลขอนแก่น, 2559-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • Service Plan สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

   พรพิมล จันทร์คุณาภาส; Pornpimon Chankunapars (สำานักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2559-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • การจัดการระบบยาเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การขับเคลื่อนระดับจังหวัดสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

   ศศิธร เอื้ออนันต์; Sasitorn Eua-Anant (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2559-08-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • การดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU hospital 

   เกษม ฟั่นคำอ้าย (เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 1, 2559-08-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • การบริหารจัดการระบบยา : ทิศทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบหลักประกันสุขภาพ 

   วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • การบริหารจัดการระบบยา : ทิศทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบหลักประกันสุขภาพ 

   ไตรเทพ ฟองทอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตบริการสุขภาพที่ 10 

   อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร; Usanee Kittiwongsunthorn (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, 2559-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • ความก้าวหน้าการดำเนินการร่วมกัน เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ (UHosNet) 

   สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ; Surasak Leelaudomlipi (เครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2559-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • ทิศทางการวิจัยเชิงระบบ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU Hospital 

   วีระศักดิ์ พุทธาศรี; Weerasak Putthasri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-08-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • ผลงานความสำเร็จการดำเนินงาน RDU hospital และข้อเสนอแนะ 

   รุ่งทิวา หมื่นปา; Rungtiwa Hmuenpha (เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 1, 2559-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • สรุปบทเรียน และก้าวต่อไปของ RDU Hospital 

   พาขวัญ ปุณณุปูรต; Pakwan Bunupuradah (โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2559-08-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • สสส.กับทิศทางเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

   ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ; Sirikiat Liangkobkit (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • แผนงานวิจัยพัฒนาระบบยา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   พรพิศ ศิลขวุธท์; Pornpit Silkavute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • ใช้ยาสมเหตุผล PLEASE 

   พิสนธิ์ จงตระกูล (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559-08-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ