Now showing items 1-5 of 5

  • OSCC : One Stop Crisis Center การทำงานร่วมกับชุมชน 

   พิษณุ ขันติพงษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ เรียนรู้รับมือความรุนแรงทางสังคมและสุขภาพในชุมชนอย่างเท่าทัน วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.30 ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
  • ดอกไม้ในพายุ 

   บุษบงก์ วิเศษพลชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ เรียนรู้รับมือความรุนแรงทางสังคมและสุขภาพในชุมชนอย่างเท่าทัน วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.30 ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
  • ดอกไม้ในพายุ : กรณีศึกษาผ่านมุมมองประสบการณ์ของผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงซ้ำซากในครอบครัว 

   บุษบงก์ วิเศษพลชัย (สถานีอนามัยนาเกลือ, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 1 : R2R in Primary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ...
  • ทิศทางนโยบายในการช่วยเหลือเด็ก และสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง 

   บุญพลอย ตุลาพันธุ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ เรียนรู้รับมือความรุนแรงทางสังคมและสุขภาพในชุมชนอย่างเท่าทัน วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.30 ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
  • เรียนรู้รับมือความรุนแรงทางสังคมและสุขภาพในชุมชนอย่างเท่าทัน 

   ประทุมพร ทองภูเบศร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ เรียนรู้รับมือความรุนแรงทางสังคมและสุขภาพในชุมชนอย่างเท่าทัน วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.30 ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี