Now showing items 1-1 of 1

    • วัฒนธรรมความเชื่อกับโรคมะเร็งในชุมชนกะเหรี่ยงแม่สะเรียง 

      โสภาพรรณ สิงห์สา (สถานีอนามัยสบหาร, 2552-07-16)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 1 : R2R in Primary care แนะนำ 10 ผลงาน R2R ดีเด่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย ...