Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินความเสี่ยง/ประโยชน์ของโครงการวิจัย 

      กรกฏ จุฑาสมิต (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ และสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4, 2556-01-16)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับเขตและจังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 16 -17 ...