Now showing items 1-4 of 4

  • P4P: Pay for Performance 

   ยงยุทธ พงษ์สุภาพ; Yongyuth Pongsupap (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2556-05-27)
   เอกสารนำเสนอประกอบเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
  • การบริหารค่าจ้างในมุมมองของ HR และเทคนิคการบริหารแบบ Pay for Performance (P4P) 

   รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ (Thai Skill Plus Co.,Ltd, 2556-05-27)
   เอกสารนำเสนอประกอบเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
  • มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน 

   รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung (มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2556-05-27)
   เอกสารนำเสนอประกอบเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
  • ร่างข้อเสนอเพื่อการกระจายกำลังคนด้านสุขภาพและการปฏิรูปค่าแรงในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 

   ฑินกร โนรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...