Now showing items 1-3 of 3

  • KM ในการสนับสนุนงาน R2R 

   พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์; Puttisak Puttawiboon (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 3 : สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ในการสนับสนุนงาน R2R วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง ...
  • การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   เกษร วงศ์มณี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ นวัตกรรม : สร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาพชุมชน วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องย่อยที่ 5 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
  • นวัตกรรม : สร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาพชุมชน 

   สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)