Now showing items 1-1 of 1

    • วิธีการเขียนบทคัดย่อแบบนุ่งผ้า 

      สมพนธ์ ทัศนิยม; Sompon Tassniyom (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552-07-16)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยR2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : R2R Clinic รับปรึกษาโครงร่างการวิจัยแบบจำกัดจำนวน วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ...