Now showing items 1-1 of 1

    • งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) กับการปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข 

      ธวัชชัย กมลธรรม (สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, 2556-08-01)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในยุคปฏิรูปบทบาทกระทรวง วันที่ 1 สิงหาคม ...