Now showing items 1-4 of 4

  • Clinical & Service Quality 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-12-24)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
  • R2R จากงานประจำสู่งานวิจัย 

   เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ; Arkkarat Janwanpen (โรงพยาบาลสิชล, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 7 : ความสุขในการบริหารเครือข่ายด้วยแนวทางการสนับสนุนการทำ R2R วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ...
  • บทบาท องค์ประกอบ และการจัดการเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ 

   ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556-02-03)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
  • สถานการณ์ระบบยาประเทศไทยรู้เท่าทันกระแสโลก 

   สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552-08-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา “การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร