Now showing items 1-1 of 1

    • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในระบบหลักประกันสุขภาพ 

      สมชาย ศรีสมบัณฑิต (จังหวัดนราธิวาส. โรงพยาบาลตากใบ, 2555-03)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร