Now showing items 1-1 of 1

    • การจัดการความรู้ในสถานการณ์วิกฤต 

      ชาตรี เจริญชีวะกุล (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2552-07-16)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อการจัดการความรู้ในสถานการณ์วิกฤต: กรณีศึกษาเหตุการณ์ความไม่สงบใน กทม. และการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ...