Now showing items 1-1 of 1

    • ถอดบทเรียนจากคดีมาบตาพุด: มุมมองนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

      คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม; Kanongnij Sribuaiam (คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552-11-12)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการพัฒนาระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จัดโดย ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ...