Now showing items 1-20 of 36

  • Area Health Research Fellowship 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-12-23)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรม โครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
  • Central Lab Korat: ปฎิบัติการห้องแลบไร้รอยต่อ 

   มธุรส ชัยวรพร; Mathuros Chaivoraporn (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 3 : R2R in Tertiary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 9 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ...
  • Reliability, Validity และแหล่งข้อมูลสำหรับการวิจัยระบบบริการสุขภาพ 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-12-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
  • What's next? ถ่ายโอนไป อบจ. แล้วไงต่อ ก้าวต่อไปของการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ 

   ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา; Tatchalerm Sudhipongpracha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • กรอบแนวคิดของระบบบริการสุขภาพแบบเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข: มุมมองทางวิชาการ เพื่อการพัฒนางานวิจัย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-12-23)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
  • การขับเคลื่อนเขตสุขภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

   รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; ทัสนีย์ จันทร์น้อย; บุญชัย กิจสนาโยธิน; กฤติยา ศรีประเสริฐ; เทียม อังสาชน (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2556-04-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลสงขลา (Palliative care service Songkhla hospital) 

   พฤกษพร ธรรมโชติ (2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • การปฏิรูปประเทศในสังคมสูงวัย: การพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศเพี่อการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและชุมชน 

   ศิริอร สินธุ; Siriorn Sindhu (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • การพัฒนาข้อมูลต้นทุนและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

   ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล; Chanchai Janworachaikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • การพัฒนาระบบการบริการผ่าตัดวันเดียวกลับ (Same day surgery service system) เขตสุขภาพที่ 10 

   ธิดา ยุคันตวรานันท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 

   สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ; Surasit Chitrpitaklert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • การวิเคราะห์ต้นทุนและการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ 

   ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย; Piya Hanvoravongchai (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-12-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
  • การสนับสนุนพัฒนาการจัดบริการผ่าตัดแบบ Same Day Surgery (SDS) ในเขตบริการสุขภาพที่ 10 

   เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • การเชื่อมหน่วยต้นทุนกับโปรแกรมเก็บข้อมูล โรงพยาบาลสระบุรี 

   อนันต์ กมลเนตร; Anan Kamolnate (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • ความก้าวหน้าและโอกาสจากการมีพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

   ยงยุทธ พงษ์สุภาพ; Yongyuth Pongsupap (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • ความไม่เป็นธรรมของระบบบริการสุขภาพไทยและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา 

   โสภณ เมฆธน (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556-04-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  • งานวิจัยที่ควรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban (ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัยเปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ปฏิรูประบบสุขภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

   สุขุม กาญจนพิมาย; Sukhum Karnchanapimai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • ปฏิรูประบบสุขภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต) 

   อุดม คชินทร; Udom Kachintorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...