Now showing items 1-6 of 6

  • The Heart of Primary Health Care 

   ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
  • Promotion Community-Based Continuing Holistic Care Among Palliative patient 

   ปัทมา วาจามั่น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมสมัยใหม่ของระบบบริการหลากมิติ วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ...
  • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมสมัยใหม่ของระบบบริการหลากมิติ 

   นิตยา จินดากุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมสมัยใหม่ของระบบบริการหลากมิติ วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ...
  • การสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

   ประวิทย์ เตติรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
  • ถอดบทเรียนกลไกการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านความรู้ 

   อุไรวรรณ ชัยมินทร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้องานวิจัยเพื่อสุภาพชุมชน : สะท้อนคิดและวิเคราะห์กระบวนการ วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
  • โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 

   โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมสมัยใหม่ของระบบบริการหลากมิติ วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ...