Now showing items 1-3 of 3

  • กลไกการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

   เดือนเด่น นิคมบริรักษ์; Deunden Nikomborirak (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556-04-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  • ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพ 

   สมชัย จิตสุชน; Somchai Jitsuchon (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556-04-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  • ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพไทย 

   ประจักษวิช เล็บนาค (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2556-04-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร