Now showing items 1-1 of 1

    • ความสำคัญของการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่่อการวิจัยและพัฒนา 

      อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ; Akkharawit Kanjana-opas (ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557-09-26)
      เอกสารนำเสนอประกอบการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร