Now showing items 1-5 of 5

  • การพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพคนพิการในงานบริการปฐมภูมิ 

   เยาวพา จันทรบุตร (โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากคนพิการ 

   นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ปี 2553 

   สุรีรัตน์ สูงสว่าง (โรงพยาบาลน่าน, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ภาวะสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลบึงโขงหลง 

   ปริญญาพร เจนใจ (โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • รูปแบบการดำเนินงานทันตสุขภาพ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 

   วิโรชา เพียรเจริญ (โรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี