Now showing items 1-1 of 1

    • เครือข่ายโรคหัวใจภาคเหนือตอนบน 

      รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์; Rungsrit Kanjanavanit (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552-07-16)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 4 : R2R in Excellent center แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย 5 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัล ...