Now showing items 1-7 of 7

  • Decentralization of the Health Sector in Thailand 

   สุทยุต โอสรประสพ; Sutayut Osornprasop (World Bank, 2013-01-14)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Monet Pissarro ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ...
  • การวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

   ศุภชัย ศรีสุชาติ; แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล; อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์; นรา แป้นประหยัด (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์, 2556-01-14)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Monet Pissarro ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ...
  • ทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-01-14)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Monet Pissarro ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ...
  • บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ธนา ยันตรโกวิท (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-18)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพชุมชน วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
  • อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการห้องย่อยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน : หนทางออกจากวิกฤติ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ...
  • อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ กรณีศึกษา อบจ.นครราชสีมา 

   สำเริง แหยงกระโทก (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, 2552-12-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการห้องย่อยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน : หนทางออกจากวิกฤติ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ...
  • โครงการศึกษา สรุปบทเรียนและติดตามผลเพื่อพัฒนาระบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   สมพันธ์ เตชะอธิก; Somphant Techaatik (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-18)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพชุมชน วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี