Now showing items 1-1 of 1

    • Primary Care Cluster Management 

      จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07-22)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2559 หัวข้อ "Primary Care Cluster Management" โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ...