Now showing items 1-2 of 2

  • วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน : วิกฤติหรือโอกาส 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนต์ กรุงเทพมหานคร
  • สุขภาพคนไทยร่วมสร้างมิติใหม่ในอาเซียน 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี