Now showing items 1-4 of 4

  • การจัดตั้งเครือข่าย 

   วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน; Wisit Sanguanwongwan (เครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, 2558-12-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ หัวข้อ การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยระบบสุขภาพ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องกินรี2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
  • การพัฒนาเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 

   ธิรากร มณีรัตน์; Thirakorn Maneerat (โรงพยาบาลขอนแก่น, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 3 : R2R in Tertiary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 9 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ...
  • ก้าวย่างสู่ความยั่งยืน พบผู้บริหารของหน่วยงานในเครือข่าย 

   ป่วน สุทธิพินิจธรรม (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ช่องทางการสื่อสารของเครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ 

   ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี