Now showing items 1-4 of 4

  • Current strategic research on senile dementia and Alzheimer’s disease in Thailand 

   วรพรรณ เสนาณรงค์; Vorapun Senanarong (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-22)
   ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังที่พบมากในผู้สูงอายุ มีสาเหตุจากความผิดปกติของการทำงานของ สมองด้านความจำและการรู้คิด โดยมีการเสื่อมของความจำเป็นอาการเด่น และมีอาการเปลี่ยนแปลง ทางด้านพฤติกรรมประสาทจิตเวช บุคลิกภาพ และอารมณ์ ...
  • Development of Induced Pluripotent Stem Cells (IPSCs) and transdifferentiation into neural stem cells for brain aging and Alzheimer’s disease 

   นริศร กิติยานันท์; Narisorn Kitiyanant (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-23)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...
  • Long-term care of elderly with dementia and Alzheimer’s disease in Thailand 

   สิรินทร ฉันศิริกาญจน; Sirintorn Chansirikarnjana (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-22)
   สมองเสื่อมเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยมากขึ้นในผู้สูงอายุ และจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับ สังคมไทยต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะเมื่อทั้งจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในขณะที่ครอบครัวเปลี่ยนจากครอบคร ...
  • Strategic review of research on aging, senile dementia and Alzheimer’s disease in Thailand 

   อังสนา โตกิจกล้า; Angsana Tokitkla (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-22)
   โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งนับว่าเป็น ปัญหาสำคัญในหลายๆประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของ โรคอัลไซเมอร์ โดยได้จัดลำดับสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลก พบว่า ...