Now showing items 1-1 of 1

    • ตายผ่อนส่งด้วย COPD: ภาระโรคในกลุ่มชายไทยสูงวัย 

      วัชรา บุญสวัสดิ์; Watchara Boonsawat (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557-09-04)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี