Now showing items 1-1 of 1

    • จริยธรรมการวิจัยและกฎระเบียบทีควรรู้ 

      สุธี พานิชกุล; Suthee Panichkul (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2557-09-17)
      เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น