Now showing items 1-1 of 1

    • Health in Marginalized Population Group Research Unit (HMG) 

      ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559-02-23)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 2 หัวข้อ การพัฒนาโจทย์วิจัยที่อาจดำเนินการในหลายพื้นที่ : Health in Marginalized Groups และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องกินรี 2 ...