Now showing items 1-4 of 4

  • การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน 

   สุชาต อุดมโสภกิจ; Suchat Udomsopakit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2560-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (Research Manager : RM)ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  • การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน 

   สุชาต อุดมโสภกิจ; Suchat Udomsopakit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-29)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
  • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-01-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
  • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงข้อเสนอโครงการวิจัย 

   ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ; Pravich Tanyasittisuntorn (มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2561-01-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ