Now showing items 1-1 of 1

    • การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization ; RU) 

      สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์; Sutsawat Duangsrisai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-01-11)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม “เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” และประกาศกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 8.30–16.30 น. ณ โรงแรมอัศวิน ...