Now showing items 1-1 of 1

    • วิจัย : สู่การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน 

      จรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-07-11)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี