Now showing items 1-2 of 2

  • R2R กับนโยบายวิจัยสาธารณสุขเพื่อ Thailand 4.0 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-09)
   เอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "R2R To Future Health Care" วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  • งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2009-07-16)