Show simple item record

Service development for universal coverage

dc.contributor.authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.contributor.authorสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติth_TH
dc.contributor.authorสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพth_TH
dc.contributor.authorสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพth_TH
dc.contributor.authorHealth Systems Research Instituteen_US
dc.contributor.authorNational Health Security Officeen_US
dc.contributor.authorNational Health System Reform Officeen_US
dc.contributor.authorThai Health Promotion Foundationen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T04:10:18Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:08:48Z
dc.date.available2008-12-04T04:10:18Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:08:48Z
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.otherhs1057en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/955en_US
dc.description.abstractเอกสารและบทความวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นผลจากความเพียรพยายามของนักวิชาการและนักวิจัยจำนวนหนึ่งที่ได้เริ่มทำการศึกษาสร้างความเข้าใจต่อแนวคิดและวิธีการที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง บทสังเคราะห์ทางวิชาการที่เกิดจากสติปัญญาของนักวิชาการเหล่านี้จะเป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่นำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ “พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำสู่การปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ บนพื้นฐานทางวิชาการและความคิดเห็น ข้อเสนอที่หลากหลาย อันจะนำสู่เอกสารวิชาการที่มีคุณค่าสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารจะได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับแก้นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติให้เกิดผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น บทความจากนักวิชาการเหล่านี้จะช่วยเป็นเสมือนเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของการจัดการระบบบริการสุขภาพในสังคมไทย และเป็นฐานทางความรู้ที่จะช่วยให้เกิดการขยายตัวของนักวิจัยสาขาต่างๆ ให้เกิดแรงกระตุ้นเตือนให้เข้ามาร่วมสานเครือข่ายแวดวงนักวิจัยในด้านหลักประกันสุขภาพสำหรับคนไทย จนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รูปแบบ และวิธีการต่างๆ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในกลไกหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับคนไทยได้อย่างแท้จริงth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent1276684 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Insuranceen_US
dc.subjectHealth Servicesen_US
dc.subjectการปฏิรูประบบสุขภาพen_US
dc.subjectระบบประกันสุขภาพen_US
dc.subjectนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพen_US
dc.subjectอนามัย, การบริการen_US
dc.subjectประกันสุขภาพen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleเอกสารวิชาการ เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 3 พัฒนาการของระบบบริการ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานครth_TH
dc.title.alternativeService development for universal coverageen_US
dc.identifier.callnoW275.JT3 ก482อ ภาคที่ 3 2547en_US
dc.subject.keywordService developmenten_US
dc.subject.keywordPrimary Care Uniten_US
dc.subject.keywordHealth Promotionen_US
dc.subject.keywordEmergency Medical Systemsen_US
dc.subject.keywordDental Careen_US
dc.subject.keywordChoronic Diseaseen_US
dc.subject.keywordPhamacy Administrationen_US
dc.subject.keywordระบบบริการปฐมภูมิen_US
dc.subject.keywordการสร้างเสริมสุขภาพen_US
dc.subject.keywordระบบเวชบริการฉุกเฉินen_US
dc.subject.keywordระบบบริการทันตกรรมen_US
dc.subject.keywordระบบประกันคุณภาพen_US
dc.subject.keywordระบบบริการในการดูแลสุขภาพระยะยาวen_US
dc.subject.keywordระบบบริการโรคเรื้อรังen_US
dc.subject.keywordระบบบริการเภสัชกรรมen_US
.custom.citationสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ, สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, Health Systems Research Institute, National Health Security Office, National Health System Reform Office and Thai Health Promotion Foundation. "เอกสารวิชาการ เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 3 พัฒนาการของระบบบริการ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร." 2004. <a href="http://hdl.handle.net/11228/955">http://hdl.handle.net/11228/955</a>.
.custom.total_download204
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year3
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs1057.pdf
Size: 1.249Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record