Show simple item record

System administration for universal coverage

dc.contributor.authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.contributor.authorสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติth_TH
dc.contributor.authorสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพth_TH
dc.contributor.authorสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพth_TH
dc.contributor.authorHealth Systems Research Instituteen_US
dc.contributor.authorNational Health Security Officeen_US
dc.contributor.authorNational Health System Reform Officeen_US
dc.contributor.authorThai Health Promotion Foundationen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T04:10:18Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:08:51Z
dc.date.available2008-12-04T04:10:18Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:08:51Z
dc.date.issued2547en_US
dc.identifier.otherhs1058en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/956en_US
dc.description.abstractเอกสารและบทความวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นผลจากความเพียรพยายามของนักวิชาการและนักวิจัยจำนวนหนึ่งที่ได้เริ่มทำการศึกษาสร้างความเข้าใจต่อแนวคิดและวิธีการที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง บทสังเคราะห์ทางวิชาการที่เกิดจากสติปัญญาของนักวิชาการเหล่านี้จะเป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่นำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ “พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำสู่การปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ บนพื้นฐานทางวิชาการและความคิดเห็น ข้อเสนอที่หลากหลาย อันจะนำสู่เอกสารวิชาการที่มีคุณค่าสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารจะได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับแก้นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติให้เกิดผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น บทความจากนักวิชาการเหล่านี้จะช่วยเป็นเสมือนเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของการจัดการระบบบริการสุขภาพในสังคมไทย และเป็นฐานทางความรู้ที่จะช่วยให้เกิดการขยายตัวของนักวิจัยสาขาต่างๆ ให้เกิดแรงกระตุ้นเตือนให้เข้ามาร่วมสานเครือข่ายแวดวงนักวิจัยในด้านหลักประกันสุขภาพสำหรับคนไทย จนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รูปแบบ และวิธีการต่างๆ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในกลไกหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับคนไทยได้อย่างแท้จริงth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Insuranceen_US
dc.subjectHealth Administrationen_US
dc.subjectการปฏิรูประบบสุขภาพen_US
dc.subjectระบบประกันสุขภาพen_US
dc.subjectนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพen_US
dc.subjectอนามัย, บริการen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleพลังปัญญา: สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาคที่ 4 การบริหารระบบth_TH
dc.title.alternativeSystem administration for universal coverageen_US
dc.identifier.callnoW275.JT3 ก482อ ภาคที่ 4 2547en_US
dc.subject.keywordระบบการร้องเรียนen_US
dc.subject.keywordการประกันคุณภาพen_US
dc.subject.keywordการบริหารการลงทุนen_US
dc.subject.keywordการบริหารทรัพยากรมนุษย์en_US
dc.subject.keywordการบริหารระบบบริการen_US
dc.subject.keywordกลไกการติดตามประเมินผลen_US
.custom.citationสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, Health Systems Research Institute, National Health Security Office, National Health System Reform Office and Thai Health Promotion Foundation. "พลังปัญญา: สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาคที่ 4 การบริหารระบบ." 2547. <a href="http://hdl.handle.net/11228/956">http://hdl.handle.net/11228/956</a>.
.custom.total_download165
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs1058.pdf
Size: 1.063Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record