Documents/Pocket Books

 

Recent Submissions

 • มณฑกา ธีรชัยสกุล; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลวัต; ธนัช นาคะพันธ์; ณัตราพร วงศ์ชัย (สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2017-01)
  ด้วยองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเป็นความรู้ทางการแพทย์ดั้งเดิมของชาติมีพื้นฐานปรัชญาของการรักษาบำบัดผู้ป่วยที่แตกต่างจากปรัชญาและการวิเคราะห์ของการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างมากกล่าวคือ ระบบการแพทย์ดั้งเดิมมักจะมุ่งเน้นการวิเคราะ ...
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005-03)
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยทุก 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแผนแม่บทในการสร้างองค์ความรู้และความเข้มแข็งของภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ แผนยุทธศาสตร์การวิจัยฉบับนี้ ...
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-01)
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สวรส. พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุข สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายที่นำไปสู่การดำเนินงาน ...
 • Health Systems Research Institute; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-01-30)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมในหัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอน ...
 • คณะทำงานจดบันทึกประเด็น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-10)
  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด-การแลกเปลี่ยนความรู้ ทบทวนสถานการณ์ในการดำเนินงานภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒน ...
 • Taka Agav; ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; สิริกาญจน์ สมนึก; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; วิสาข์ สอตระกูล; สิริกาญตน์ สมนึก; จักรสิน น้อยไร่ภูมิ; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; วิสาข์ สอตระกูล; จักรสิน น้อยไร่ภูมิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-07-01)
  แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
 • ธิดา ยุคันตวรานันท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-10-11)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
 • Decharut Sukkumnoed; Pattapong Kessomboon; Nusaraporn Kessomboon; Nuntana Sabrum (Research and Development Program on Healthy Public Policy and Health Impact Assessment , Health Systems Research Institute and Healthy Public Policy Foundation, 2007-04)
 • สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.); มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.) (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.), 2016-06)
  การติดตามประเมินผลชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการ ดำเนินการใน 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น และพิษณุโลก) ...
 • สมาคมสถาปนิกในพระพระบรมราชูปถัมถ์ (สมาคมสถาปนิกในพระพระบรมราชูปถัมถ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2014)
  สังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ได้เติบโต และพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ สำหรับ "การออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (Universal Design)" จึงเป็นเครื่อง ...
 • กนกเลขา สิงห์เสน่ห์; อีวอน แย็ป; ทาสึยูกิ ไอดะ; เอริโกะ ไอดะ; มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-06)
  มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในโลกใบนี้ เรื่องราวทั้งทุกข์และสุข ร้อยยิ้ม หยาดน้ำตา เสียงหัวเราะ การต่อสู้ ความไม่เข้าใจ อึดอัด โกรธ สนุก เกลียด กลัว ผิดหวัง พยายาม ไม่ยอมแพ้ ภูมิใจ สิ่งเหล่านี้ต่างเติมเต็มชีวิตให้มีรสชาติ ...
 • ภัททิรา กลิ่นเลขา (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2015)
  คนปกติทั่วไปสามารถมองเห็นความสวยงามต่างๆ ของโลกใบนี้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ในขณะที่บนโลกใบนี้ยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัวไปชั่วชีวิตหรืออาจจะเป็นเพียงเพราะอุบัติเหตุช่วงหนึ่งของชีวิตที่ท ...
 • อภิญญา ตันทวีวงศ์ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.), 2016-04)
  การดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ มันเป็นเรื่องที่ถูกจัดให้ความสำคัญในลำดับรอง หรือลำดับท้ายๆ สำหรับการวางแผนการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรทั้งหลายมักจะมุ่งให้การดูแลฟื้นฟูเรื่องสำคัญใหญ่ๆ เช่น ...
 • วัชรา ริ้วไพบูลย์; โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; ลือชัย ศรีเงินยวง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-06)
  หากกล่าวถึงการดูแลระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ/ผู้สูงอายุ เราก็จะได้ยินในเรื่องของการเตรียมพร้อมไปสู่สังคมผู้สูงอายุเสียเป็นส่วนใหญ่ และมีการขับเคลื่อนในประเด็นนี้กันอย่างมาก แต่หากมองในอีกมุมหนึ่ง เด็กในวันนี้คือผู ...

View more